پهنه‌بندی برخی خصوصیات خاک با استفاده از زمین آمار و GIS (مطالعه موردی: مراتع هراز)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (707 K)
نویسندگان
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز
چکیده
از آن جایی‌که استفاده از تکنیک زمین آمار در راستای شناخت تغییرات مکانی عناصر خاک و تاثیرات آن بر روی جوامع گیاهی ابزار مهمی به شمار می‌رود، بنابراین آگاهی از تغییر‌پذیری مکانی ویژگی‌های خاک کمک شایانی به مدیریت هرچه بهتر آن می‌نماید. به منظور بررسی پهنه‌بندی و تغییر-پذیری خصوصیات خاک در مراتع املاح تعداد350 نمونه خاک از عمق 30-0 سانتی‌متری جمع‌آوری و به آزمایشگاه انتقال یافت. در آزمایشگاه ویژگی‌های خاک شامل اسیدیته، بافت خاک (درصد شن، سیلت و رس)، کربن آلی، ماده آلی، نسبت کربن به نیتروژن، فسفر کل، نیتروژن کل، پتاسیم قابل جذب، ظرفیت زراعی، اندازه‌گیری نقطه پژمردگی،آب قابل دسترس و وزن مخصوص ظاهری اندازه‌گیری شد. سپس داده‌ها نرمال گردیده و آنالیز-های زمین آماری برای نشان دادن وابستگی مکانی این ویژگی‌ها صورت گرفت. در نهایت با استفاده از روش درونیابی کریجینگ و نرم افزار GIS و GS+ توزیع مکانی این ویژگی‌ها تهیه گردید. نتایج نشان داد که همه خصوصیات خاک دارای وابستگی مکانی متوسط بودند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله