نقش سازه های کنترل رواناب و رسوب درحفاظت از منابع آب
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (409 K)
نویسندگان
1بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
2دانشیار بخش مهندسی رودخانه
3محقق بخش ابخیزداری
چکیده
پرشدن سدها با رسوباتی که از سرشاخه های حوزه های آبخیز با سیلاب انتقال می یابند از معضلات سدهای ذخیره آب است. سازه های کنترل رواناب و رسوب در سرشاخه ها ، با کنترل پیک سیلاب و استهلاک انرژی آن علاوه براینکه رسوبات در پشت آنها تله اندازی می شوند، تخریب کف و دیواره آبراهه ها را کاهش می دهند و بار رسوبی سیلاب کاهش می یابد. دراین راستا در حوزه آبخیز هفتان تفرش با احداث سازه های کنترل رواناب و رسوب شامل 84 بند خشکه چین، 8 بند گابیون ، 10 بند سنگ و سیمان ، 8 بند خاکی و یک مورد دیوار ساحلی در سال 1372 ساخته و در سال 1392 مورد پایش و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد رسوب انباشت شده در پشت خشکه جین ها ، بندهای گابیون،بندهای سنگ و سیمان و بند های خاکی به ترتیب 2530، 18936،28922 و 30000 متر مکعب بوده. بنابراین با ساخت و نگهداری سازه ها در سرشاخه ها می توان سلامت سدهای ذخیره آب را تامین نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله