بررسی الگوی توزیع جمعیت و نیروی انسانی در حوزه‌های آبخیز استان ایلام (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز آسمان‌آباد و چرداول)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (379 K)
نویسندگان
1مربی بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران
2استادیار بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران
3هیأت علمی، مربی، بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران.
4هیأت علمی، مربی، بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران
چکیده
در این تحقیق با هدف تحلیل و تعیین الگوی توزیع جمعیت و نیروی انسانی در سطح حوزه‌های آبخیز استان ایلام، بر اساس مطالعات اسنادی، کتابخانه‌ای همچون سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن سال‌های 1375 و 1385 مرکز آمار ایران، شاخص‌های جمعیتی شامل: تعداد جمعیت و روند تحول آن، تراکم و پراکندگی جمعیت، ترکیب جنسی و سنی جمعیت، میزان باسوادی و نیروی اشتغال در حوضه‌های نمونه در ارتباط با عوامل طبیعی شامل طبقات ارتفاعی، شیب، کاربری اراضی، منابع آب و شبکۀ راه‌ها با بهره‌گیری از آمار توصیفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که تراکم نسبی جمعیت زیرحوضه‌های آسمان آباد و چرداول در سال 1375 به‌ترتیب 8/33 و 2/39 درصد و در سال 1385 به‌ترتیب 1/46 و 8/38 بوده است. بیشترین و کمترین پراکنش جمعیت در این زیر حوضه‌ها در سال 1375 به‌ترتیب 9/27 و 4/1 و در سال 1385 بیشترین و کمترین 6/51 و 3/1 درصد بوده است. در سال 1375 نسبت جنسی در دو زیر حوضه 4/1 و در سال 1385 به‌ترتیب 9/0 و 1 بوده است. بیشترین ترکیب سنی در دو زیر حوضه در سال 1375 مربوط به رده سنی 64-15 و کمترین 65 به بالا می‌باشد، و در سال 1385 نیز به همین ترتیب بوده است. در سال 1375 جمعیت با سواد مردان 8/51 و زنان 2/48 در صد و در سال 1385 مردان 4/59 و زنان 6/40 درصد بوده است. نیروی شاغل دو زیرحوضه در سال 1375 مردان 2/95 و زنان 8/4 درصد و در سال 1385 به‌ترتیب 7/93 و 3/6 درصد بوده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله