ارزیابی میزان مشارکت روستائیان استان ایلام در فعالیت‌های آبخیزداری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (208 K)
نویسندگان
1مربی بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران
2هیأت علمی، مربی، بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران.
3هیأت علمی، مربی، بخش تحقیقات اقتصادی و اجتماعی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران.
4کارشناس، بخش تحقیقات اقتصادی و اجتماعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام،
5مربی بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران (Shamsasgari@yahoo.com)
چکیده
در این پژوهش سعی بر این است که با توجه به فعالیت‌های آبخیزداری اجراء شده در حوضه‌های آبخیز استان ایلام، وضعیت روستاهایی که درحوضه این فعالیت‌ها قرار دارند بررسی و نقش روستائیان در این رابطه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. لذا همکاری روستائیان در فعالیت‌های آبخیزداری به‌عنوان متغیر وابسته و میزان آگاهی، اعتماد به مجریان طرح ها، وضعیت اقتصادی- اجتماعی روستائیان، موقعیت اقتصادی- اجتماعی روستا، و انگیزه اهم متغیرهای مستقل را تشکیل می-دهند. بنابراین پس از جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات پرسشنامه‌ها، داده‌ها کدبندی و وارد محیط SPSS گردید، سپس تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس بحث‌های استنباطی (ضریب همبستگی، آزمون فرضیه‌ها، روابط بین متغیرهای وابسته و تحلیل‌های چند متغیره و غیره) انجام گرفت. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که بین متغیرهای آگاهی، اعتماد به مجریان طرح‌ها و انگیزه با میزان همکاری روستائیان در فعالیت‌های آبخیزداری، رابطه خطی و بسیار معنی‌دار (01/0 p< ) وجود دارد. بین متغیرهای وضعیت اقتصادی- اجتماعی روستائیان و موقعیت اقتصادی- اجتماعی روستا با میزان مشارکت روستائیان، رابطه معنی‌دار مشاهده نشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله