بررسی شاخصهای خشکسالی هیدرولوژیکی SDI و GRI و تاثیر آن درمدیریت جامع حوزه آبخبر مطالعه موردی: حوزه آبخیز زرینه رود استان کردستان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (753 K)
نویسندگان
1پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاددانشگاهی (مامور در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری)
2دانشگاه تهران
چکیده
خشکسالی یک پدیده طبیعی و قابل تکرار است که بخش جدایی‌ناپذیر از تغییرات اقلیمی می‌باشد بنابراین هر منطقه ای با هر اقلیمی می تواند ان را تجربه کند.. در این پژوهش در حوزه آبخیز زرینه رود استان کردستان، با استفاده از شاخص‌های SDI و GRI وضعیت خشکسالی‌ هیدرولوژیک ارزیابی شد و تاثیر خشکسالی هواشناسی بر هیدرولوژیک تعیین گردید. همبستگی بین شاخص‌ها در مقیاس‌های زمانی مختلف بررسی شد. بر این اساس شاخص SPEI بدلیل لحاظ کردن پارامتر دما در کنار بارندگی از همبستگی بالاتری نسبت به شاخص SPI با SDI برخوردار است که در مقیاس زمانی 6 و 9 ماهه در همان ماه و یک ماه بعد دارای بیشترین همبستگی می‌باشد. همچنین SPEI در مقیاس 12 و 24 ماهه با 3 ماه تاخیر با شاخص GRI بیشترین همبستگی را دارد که حاکی از تاثیرگذاری خشکسالی هواشناسی بعد از گذشت دو سال و بیشتر بر سطح آب زیرزمینی می‌باشد. اطلاع از فاصله زمانی بین وقوع خشکسالی هواشناسی به عنوان عامل اصلی دیگر خشکسالی‌ها، به مدیران و برنامه ریزان حوزه های آبخیزکمک خواهد کرد تا اقدامات مدیریتی لازم جهت مقابله با خشکسالی ناشی از کمبود منابع آبی سطحی وزیرزمینی به عمل آورند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله