سیلاب و نقش آن در تعدیل خشکی از نگاه مدیریت جامع حوزه آبخیز
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (317 K)
نویسندگان
1رئیس بخش آبخیزداری
21- دانشیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
3حفاظت خاک و آبخیزداری- مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
چکیده
سیل به عنوان یکی از حوداث طبیعی مشکلات فراوانی را در آبخیز های مناطق خشک و نیمه خشک ببار می آورد. اما چنانچه برای حوزه های آبخیز با پتانسیل سیل خیزی بالا، مدیریت جامع برای تخلیه و مهار سیلاب وجود داشته باشد نه تنها رخداد سیل مخرب نیست بلکه اثرات ارزشمندی در کاهش خشکی و ترمیم سفره های آب زیر زمینی ایفا می نماید. سیل اخیر رودخانه گدار در استان آذربایجان غربی خسارت مالی و تلفات انسانی زیادی به دنبال داشت. در این تحقیق بر اساس داده های آماری موجود، وضعیت سیل خیزی رودخانه گدار تحلیل و پتانسیل تولید سیل و اثرات آن بر کاهش خشکسالی های اخیر بررسی شده است. نتایج حاکی از این است طی سیلاب اخیر قریب 200 میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه وارد شده است و سر ریز شدن آب و ماندآبی شدن آن در مسیر رودخانه و دشت نقده با عث ترمیم افت سطح ایستایی آب در آبخوان دشت نقده شده است، هر چند خسارات زیادی ببارآورده، اما نقش چشمگیر آن در تغذیه منابع آب زیرزمینی و افزایش سطح آب دریاچه ارومیه را نمی توان انکار نمود. با مدیریت سیلاب و شناسایی مکان های های آسیب پذیر از سیل و انجام عملیات اصلاحی در مسیر رودخانه، می توان میزان خسارت را به حداقل کاهش خواهد داد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله