پایش خشکسالی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده SPI
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (970 K)
نویسندگان
1دانشجوی دکتری
2دانشجو
3عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور
چکیده
در مقاله حاضر روند( خشک سالی (شدت، تداوم خشک سالی در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده برای بازه های زمانی3،6، 12 ، 24 ، 48 ماهه مورد ارزیابی قرار گرفت در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفته است. ویژگی این روش کمک می کند تا کمی از رخدادهای خشک سالی را در مکان ها و مقیاس های زمانی متفاوت مقایسه کنیم. به منظور پایش خشک سالی از اطلاعات بارندگی ماهانۀ ایستگاه های سینوپتیک ایستگاه های درون حوضه شامل ارومیه،تبریز،خوی و همچنین ایستگاه خارج از حوضه اردبیل برای دوره آماری 2017 -1988 استفاده شد. و با استفاده از نرم افزار SPI محاسبات مربوط به شاخص بارش استاندارد شده انجام گرفت بررسی ها نشان داد که فراوانی رخداد دوره های خشک کوتاه مدت(سه ماهه) ومیان مدت (شش ماه( در کلیۀ ایستگاه ها بیشتر از 80 مورد است،در حالی که فراوانی رخداد دوره های خشک بلندمدت در مقیاس های زمانی 12 ،24، 48 ماهه خیلی کمتر است و همچنین تداوم دوره های خشک درتمامی بازه های زمانی به ترتیب در ایستگاه های ارومیه،خوی،اردبیل،تبریز روی داده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله