تحلیل ارتباط شاخص های NAO وAO با بارشهای فراگیر مناطق ساحلی شمال ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1045 K)
نویسندگان
1عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور
2دانشجوی دکتری
3دانشجو
چکیده
در این تحقیق رابطه ی شاخص های دور پیوندی NAO و AO با بارش های فراگیر مناطق ساحلی شمال کشور مورد بررسی قرارگرفت. بدین منظور از داده های بارش روزانه ایستگاه های سینوپتیک سواحل شمالی دریای خزر ،طی سال های 1986 تا 2010 استفاده شد.برای شناسایی روزهای بارش فراگیر، روزهای که بیشتر از میانگین بلند مدت خود ایستگاه بارش داشتند و دربیش از 75 درصدایستگاه های مورد بررسی این منطقه در آن روز بارش با شرط اول رخ داده بود انتخاب شد. سپس داده های فشار سطح دریا ، استخراج و با استفاده ازتحلیل خوشه ای و به روش ادغام وارد، خوشه بندی گردیدند. سپس نماینده ای از روزهای بارش فراگیر ایستگاهی، انتخاب و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.و مقادیر شاخص های دور پیوندی و پرفشار سیبری برای روزهای فوق استخراج و مورد تحلیل همبستگی قرار گرفت. برای بررسی بازه زمانی مورد تحقیق در سه دسته 1- تمام روزهای فصل پاییز 2- روزهای بارشی فصل پاییز 3- روزهای بارش فراگیر این فصل دسته بندی شدند.در این بررسی ،پرفشار سیبری در هر سه دسته ارتباط مشخصی با شاخص های فوق نشان نمی دهد و در ارتباط با بررسی همبستگی
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله