بررسی روابط توپوگرافی، کاربری اراضی و برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و تلفات خاک
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.06 MB)
نویسندگان
1گروه علوم خاک دانشگاه علوم تحقیقات
21- دانشیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
3استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
4دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
چکیده
این تحقیق با هدف تعیین تغییرات خصوصیات خاک شامل تولید رواناب، تلفات خاک، درصد رطوبت اشباع، پتاسیم، فسفر، درصد آهک کل و کربن آلی و ضخامت افق A در دو ‌کاربری مرتعی و زراعت دیم‌ در شیب‌های مختلف دامنه انجام یافته و در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی به روش فاکتوریل بررسی شد برای این کار، تعداد 32 نمونه خاک از اراضی اخذ و به همان تعداد نیز آزمایش شبیه ساز باران و اندازه گیری رواناب و رسوب، انجام شد. تغییرات داده های بدست آمده با آزمون LSD مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که مقدار رسوب ایجاد شده در کاربری های مختلف با شیب مشابه دارای اختلاف معنی داری نبوده در حالی که گل آلودگی ویژه کاربری زراعی در کلاس های مختلف شیب بیشتر از کاربری مرتع بوده و این اختلاف در موقعیت های با شیب بیش از 30 درصد معنی دار بوده است. با افزایش شیب زمین عمق خاک سطحی در هر دو کاربری کاهش یافته است. ولی در کاربری زراعی این تغییرات معنی دار می باشد بطوری‌که کاهش عمق خاک بر اثر تغییر کاربری مرتع به زراعی در شیب های با لاتر از 12 درصد معنی دار است. ت نتایج بررسی درصد آهک خاک در دو گروه اراضی مرتعی و شخم زده شده، نشان دهنده از بین رفتن لایه A براثر فرسایش و افزایش مقدار آهک براثر شخم از لایه B به لایه A است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله