بررسی روابط درجه حرارت خاک و هوا در شرایط پخش سیلاب برآبخوان پلدشت
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (515.08 K)
نویسندگان
11- دانشیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
2رئیس بخش آبخیزداری
3حفاظت خاک و آبخیزداری- مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
چکیده
رشد و نمو گیاه و تکوین فرآیند های خاک‌سازی تحت تاثیر درجه حرارت خاک قرار می‌گیرد. گرمای خاک از افقی به افق دیگر متفاوت بوده و در طول روز ، ماه و سال نوسان می‌کند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط دمای هوا و دمای خاک در عمق‌های مختلف خاک در ایستگاه آبخوان‌داری پلدشت در استان آذربایجان‌غربی و ارائه یک مدل ریاضی مناسب برای پیش‌بینی دمای خاک می‌باشد. برای این منظور درجه حرارت هوا و خاک در ساعات 30/6 صبح، 30/12 ظهر و 30/6 بعد از ظهر و در اعماق 5، 10، 20 ،30 ،50 و 100 سانتی‌متری خاک، طی 20 سال بوسیله دماسنج معمولی اندازه گیری شد. با بررسی مدل‌های ریاضی مختلف، رابطه مناسب برازش داده شد. گروه‌های مشابه از نظر دمایی با دمای هوا با استفاده از آنالیز خوشه‌ای گروه‌بندی شده و دندروگرام آنها ترسیم شد. نتایج نشان داد میانگین دمای هوای پروفیل خاک در ساعت 30/6 صبح برابر 67/9 ، در ساعت 30/12ظهر برابر 16 و در ساعت 30/6 عصر برابر 6/14 درجه سانتی‌گراد است. براساس رابطه خطی (ضریب همبستگی 90%) بدست آمده، تغییرات دما در عمق‌های نزدیک سطح زمین بیشتر از عمق های پایین می‌باشد. نوسانات دمایی از عمق 50 سانتی متری به پایین کاهش و یکنواختی نسبی حاکم است. نتایج تجزیه کلاستر نشان داد دمای خاک در اعماق 5 ، 10 و 20 سانتی‌متری با دمای هوا در یک گروه مشابه قرار گرفته‌اند و با افزایش عمق این شباهت کاهش می‌یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله