تحلیل هیدروشیمی سیلاب جهت زراعت سیلابی ( مطالعه موردی پخش سیلاب تسوج)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1267 K)
نویسندگان
1رئیس ایستگاه تحقیقاتی/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، تبریز، ایران
2رئیس گروه خشکسالی و تغییراقلیم
3رئیس ایستگاه تحقیقاتی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، تبریز، ایران
چکیده
این پژوهش با هدف جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز ، ترویج وتوسعه استفاده از سیستم‌های پخش سیلاب در مناطق خشک ونیمه خشک، به اجرا درآمد. جهت اجرای طرح در رودخانه‌های منتهی به عرصه پخش سیلاب اقدام به جاگذاری نمونه‌بردارهای سیلاب در مناطق مشخص همراه با اشل های اندازه‌گیری گردید و از سیلاب های حادثه نمونه‌برداری شده و آنالیزهای لازمه انجام گردید، نتایج نشان داد بیشترین مقدار هدایت الکتریکی مربوط به نمونه-های حوضه آبخیز انگشتجان با مقادیر 487 و470 میکروموهوس بر سانتی‌متر بودند. از نظر کیفیت آب کشاورزی همه نمونه ها در محدودة C2S1 قرارگرفته اند. از نظر طبقه‌بندی آب آبیاری،C2 آب با شوری متوسط که با آبشویی مناسب می‌توان از آن برای گیاهانی که دارای تحمل متوسط نسبت به شوری هستند استفاده نمود. S1 آب با سدیم کم می‌باشد، آبیاری با این آب برای کلیه خاک‌ها بدون اشکال بوده، خطری ایجاد نمی‌کند. بنابر این از نظر کشاورزی در محدودة آب‌های خوب هستند. بررسی هیدروشیمی نمونه‌های سیلابی نشان می‌دهد اغلب نمونه ها در تیپ‌های بیکربنات و رخساره های سدیک- کلسیک واقع شده اند. همچنین سیلاب‌های از سختی موقت و یا کربناته برخوردار بوده ، به علت دارا بودن مقدار بالای آنیون کربناته جزو آبهای سخت طبقه بندی می‌گردند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله