تاثیر توپوگرافی و مدیریت خاک بر کربن آلی و تلفات خاک
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (716 K)
نویسندگان
1گروه علوم خاک دانشگاه علوم تحقیقات
21- دانشیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
3استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
4گروه خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده
این تحقیق به منظور بررسی تاثیر درجه شیب و تغییر مدیریت خاک و کاربری اراضی بر تولید رواناب، تلفات، اجزای بافتی و کربن آلی و ضخامت لایه سطحی خاک در دو ‌کاربری مرتعی و زراعت دیم‌ در شیب‌های مختلف دامنه انجام یافته و در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی به روش فاکتوریل بررسی شد برای این کار، تعداد 32 نمونه خاک از اراضی اخذ و به همان تعداد نیز آزمایش بارانساز و اندازه گیری رواناب و رسوب، انجام شد. تغییرات داده های بدست آمده با آزمون LSD مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که با تغییر کاربری مرتعی به دیم‌کاری مقادیر کربن آلی به طور معنی‌داری کاهش یافته است. بخصوص کربن آلی در طبقه شیب 20 – 30 درصد بیشترین و در شیب 0 – 12 درصد کمترین مقدار کاهش را داشته است. بافت خاک در اراضی مرتعی به سمت بافت رسی گرایش یافته است. مقدار رسوب ایجاد شده در کاربری‌های مختلف با شیب مشابه دارای اختلاف معنی‌داری نبوده در حالی که گل آلودگی ویژه کاربری زراعی در کلاس های مختلف شیب بیشتر از کاربری مرتع بوده و این اختلاف در موقعیت های با شیب بیش از 30 درصد معنی دار بوده است. با افزایش شیب زمین عمق خاک سطحی در هر دو کاربری کاهش یافته است. آما کاهش عمق خاک در اثر اافزایش شیب در کاربری مرتع معنی دار نیست اما کاهش عمق خاک بر اثر تغییر کاربری مرتع به زراعی در شیب های با لاتر از 12 درصد معنی‌دار است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله