بررسی سهم فصلی کاربری‌اراضی در تولید رسوب درحوضه آبخیز ملکشاهی در استان ایلام
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (720 K)
نویسندگان
1مربی بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران (Shamsasgari@yahoo.com)
2عضو هیئت علمی
چکیده
فرسایش خاک، خطر جدی برای امنیت غذایی کشور و منطقه است. بنابراین بررسی فرسایش خاک امری ضروری است. روش های تجربی، آماری، ریاضی و هیدرولوژیکی متنوعی به منظور برآورد فرسایش و رسوب بکار گرفته شده است. اما منشایابی رسوب از روش های جدید، مشاهده ای و قابل اندازه گیری تقریبا از دقت بالایی برخوردار است بر این اساس در این پژوهش با استفاده از روش منشایابی رسوب، منابع رسوب حوضه آبخیزملکشاهی مشخص گردید و سهم نسبی هر کدام از کاربری ها در سه فصل پاییز، زمستان و بهار تعیین گردید. بدین صورت که تعداد 36 نمونه رسوب از کاربری های مختلف جنگل، مرتع و کشاورزی و 12 نمونه از رسوبات معلق خروجی حوضه جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. با استفاده از آزمون کروسکال والیس و مدل ترکیبی سهم نسبی هر کدام از کاربری ها در فصول مذکور تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده کاربری مرتع در هر سه فصل پاییز، زمستان و بهار بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و کاربری کشاورزی در سه فصل پاییز، زمستان و بهار بطور متوسط با 33/38 درصد، میزان قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. ارتباط رسوبدهی در فصول مختلف سال و نوع کاربری نوآوری تحقیق است.دستگاه اجرایی با توجه به نتایج تحقیق می تواند براساس اولویت نوع کاربریها تمهیدات لازم را برنامه ریزی نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله