تهیه نقشه کاربری اراضی دریاچه نمک قم با استفاده از داده های ماهواره ای +ETM
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (682.16 K)
نویسندگان
1مربی بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران (Shamsasgari@yahoo.com)
2مربی بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران
3عضو هیئت علمی
چکیده
در این تحقیق برای استخراج نقشه کاربری اراضی از دو روش طبقه بندی تصاویر سنجنده ETM استفاده شد. برای آنالیز داده ها روش های مختلف پردازش تصویر نظیر طبقه بندی نظارت نشده و نظارت شده، فیلتر گذاری و شاخص پوشش گیاهیNDVI بر روی تصاویر ماهواره ا یی اعمال شد. انطباق نقاط حاصل از برداشت میدانی، نقاط توسط نقشه زمینی با مناطق نمونه گیری شده نشان داد که روش طبقه بندی نظارت شده دارای ضریب دقت بالای91 درصد است. نتایج تحقیق نشان می دهد بیشتر منطقه را اراضی با کاربری بسیار ضعیف و با محدودیت شدید تشکیل می دهد. سهم اندکی از محدوده را مناظقی با کاربری کشاورزی که عمدتا آبی هستند را شامل می شود. نکته قابل توجه این است که در بسیاری از مناطق تحت تاثیر فرایند های طبیعی و انسانی پوشش گیاهی از بین رفته و تخریب شده است که این امر در دراز مدت اثرات منفی بر روی منطقه خواهد داشت. با استفاده از شاخص NDVI نقشه تراکمی از پوشش گیاهی منطقه بدست آمد که در سه کلاس بر اساس تراکم و پراکندگی پوشش گیاهی منطقه طبقه بندی گردید که بیشترین گستردگی مربوط به مناطقی با پوشش بسیار تنک و شوره زار است و بازتاب کلروفیلی کمتر از 10 درصد بود. نتایج این تحقیق بصورت کلی نشان داد که داده های حاصل از ماهواره با صرف هزینه و زمان کمتری نوع و سطح کاربری های مختلف را مشخص می کند که می تواند به عنوان یک ابزار مفید در خدمت استراتژی های مدیریت زراعی قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله