بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد خرد و کلان حوزه‌های آبخیز
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (397 K)
نویسندگان
1عضو هیات علمی
2کارشناس مسئول
چکیده
رشد فزاینده جمعیت در کشور نیاز به توسعه در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، دامداری و توسعه سکونت گاههای روستائی و شهری ، دستیازی به عرصه‌های طبیعت را اجتناب ناپذیر می‌سازد. در این رهگذر عدم اعمال مدیریت صحیح و نحوه بهره برداری از منابع آب و خاک و پوشش گیاهی موجب فرسایش خاک و روان شدن هرز آبها ، طغیان سیلابها و رودخانه‌ها می‌گردد. مدیریت ناصحیح بر اراضی در حوزه آبخیز اغلب منجر به تغییر کاربری اراضی می گردد. شرایط نامساعد درآمد خانوار در اقتصاد حوزه آبخیز اغلب بهره برداران اراضی را به سمت تغییر کاربری با هدف افزایش درآمد کوتاه مدت سوق می دهد. جهت بررسی وضعیت منابع مادی و انسانی حوزه‌های آبخیز ، شناخت وضعیت موجود مسائل اقتصاد خرد و کلان روستاها از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا با بررسی های انجام شده از میزان درآمد هر خانوار روستایی در سال 1384 ملاحظه گردید که متوسط درآمد خانوار هر خانوار روستایی برابر با 5/37 میلیون ریال است در حالیکه در همان سال متوسط درآمد سالانه هر خانوار شهری برابر با 7/53 میلیون ریال می‌باشد. با توجه به بالابودن میزان درآمد خانوار شهری ملاحظه می‌شود که روستاهای کشور درخصوص وضعیت معیشتی در حالت مناسب و مطلوبی بسر نمی‌برند. این عامل و هم چنین سایر شاخصهای توسعه نیافتگی بسیار زیادی که در روستاها وجود دارد باعث بروز پدیده روزافزون مهاجرت شده است. این امر موجب نیاز به بررسی وضعیت اقتصاد خرد و کلان روستاها می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله