بررسی نقش توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع طبیعی با استفاده آزمون اسپیرمن و رگرسیون خطی دو متغییره (مطالعه موردی حوزه رامه استان سمنان- شهرستان آرادان)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (597 K)
نویسندگان
دانشگاه سمنان
چکیده
منابع طبیعی یکی از ثروت‌های حائز اهمیت برای نسل‌های کنونی و آینده است که نقش بسیار مهمی در تعادل بوم‌شناختی، درآمدزایی و توسعه روستایی دارد؛ اما این منابع اکنون با بهره‌برداری بیش‌ازحد مجاز و غیراصولی در معرض نابودی قرارگرفته است. حفاظت از این منابع به‌صورت حاکمیتی و با برنامه‌ریزی از بالا به پایین انجام می‌شود و علی‌رغم اقدامات سخت‌گیرانه و هزینه‌های زیاد از طرف دولت، تخریب منابع طبیعی همچنان ادامه دارد، این مسئله نیاز به مدیریتی سازگار برای حفاظت منابع طبیعی با تأکید بر همکاری جوامع محلی را ضروری می‌نماید. در این پژوهش جامعه آماری موردنظر کلیه مرتع‌داران ذینفع در مراتع حوزه رامه بودن که به‌صورت فعال به دامداری مشغول هستند. این بهره‌برداران علاوه بر عضویت در تشکل محلی شکل‌گرفته در حوزه، در مدیریت مرتع مشارکت داشته‌اند؛ اما نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی سامانمند بوده است. درنهایت به کمک روش کوکران از طریق فرمول زیر حجم نمونه 70 تن از بهره‌برداران تعین گردید. نتایج با استفاده از رگسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون به ترتیب با 61.2% و 737/0 نشان داد که توانمندسازی جوامع محلی و اجرای پروژه‌های مشارکتی منجر به پایداری گروه‌های محلی می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله