ارزیابی اثرات اجتماعی اقتصادی طرح پخش سیلاب بر آبخوان دهلران از دید روستاییان حاشیه طرح
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (744.34 K)
نویسندگان
1مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
2عضو هیات علمی مرکز تحقیقات خراسان رضوی
3مربی بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران
چکیده
زمانی می توان در مورد راندمان و اثر بخشی طرح های پخش سیلاب بر آبخوان قضاوت صحیحی داشت که بتوان علاوه بر ارزیابی فنی، این طرح ها را با شاخصهای اقتصادی و اجتماعی نیز مورد ارزیابی قرار داد. لذا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادی طرح پخش سیلاب بر آبخوان دهلران ازدید روستاییان ساکن در حاشیه آن انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل روستاییان ساکن در حاشیه طرح آبخوان دهلران و حجم نمونه نیز شامل 80 خانوار بوده که از بین جامعه آماری فوق بصورت تصادفی انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزیابی ساکنین روستاهای حاشیه از اجرای طرحهای پخش سیلاب بر آبخوان مثبت ودر حد متوسط به بالا بوده است. ارزیابی طرح آبخوان از دید روستائیان در بین گروههای مختلف تحصیلی، سنی ،شغلی و مالکیت اراضی با استفاده از روش تحلیل واریانس یکطرفه صورت گرفته که نتایج نشان میدهد: نظرات روستاییان با سطوح مختلف تحصیلی و گروههای مختلف سنی از نظر آماری با همدیگر تفاوت معنی داری ندارد. نظرات روستاییان با گروههای شغلی و سطوح مالکیت اراضی مختلف از نظر آماری با همدیگر تفاوت معنی داری دارد. بررسی همبستگی بین ارزیابی روستاییان از طرح با ویژگیهای محیطی، جمعیتی و اقتصادی ایستگاه نشان میدهد که بین بعد خانوار و تعداد دام هر خانوار با ارزیابی روستاییان از طرح رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین جمعیت روستا ، میزان اراضی آبی و درآمد کل هر خانوار با ارزیابی روستاییان از طرح رابطه مثبت و غیر معنی داری وجود دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله