ارزیابی کارایی مدل‌های مختلف منحنی سنجه رسوب
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (510.07 K)
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق سعی شده با بررسی روش‌های مختلف برونیابی، روش مناسب برای ایستگاه درازلات رودخانه پلرود معرفی شود. بدین منظور پس از اخذ آمار 45 ساله رسوب و دبی لحظه‌ای متناظر آن برای ایستگاه مزبور، ابتدا 30 درصد داده‌ها به صورت تصادفی تفکیک شد که از آنها برای اعتبارسنجی مدل‌های مختلف استفاده شد. برای 70 درصد باقیمانده نمونه‌ها، معادلات روش‌های مختلف برونیابی شامل یک خطی، چندخطی، حد و واسط دسته ها، فصلی و ماهانه محاسبه گردید. جهت ارزیابی کارایی روشهای مختلف از شاخص RMSE استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان این شاخص در روش ماهانه کمتر از سایر روش ها بوده و بخصوص در ماه بهمن از دقت بسیار مناسبی برخوردار است ولذا روش ماهانه به عنوان روش مناسب برای ایستگاه درازلات رودخانه پلرود معرفی گردید. همچنین برای اخذ نتیجه بهتر لازم است که ابتدا داده‌ها را به چند دسته تقسیم نمود و بعد از هر دسته درصدی را برای مرحله آموزش و مابقی را برای اعتبارسنجی مدل استفاده نمود که بکارگیری این فرآیند باعث استفاده همگن داده‌های مربوط به تمامی دسته‌ها در هر دو مرحله آموزش و اعتبارسنجی خواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله