ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی منطقه حفاظت‌شده قلارنگ ایلام با استفاده از تصاویر سنجش‌ازدور
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (801 K)
نویسندگان
1دانشگاه تربیت مدرس
2دانشگاه سمنان
3اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان
4رئیس اداره مهندسی مطالعات اداره کل منابع طبیعی سمنان
چکیده
کاربری اراضی یکی از مهم‌ترین عواملی بوده است که انسان از طریق آن محیط‌زیست خود را تحت تأثیر قرار داده است. از نظر تاریخی مهم‌ترین تغییرات کاربری اراضی که انسان انجام داده است، از میان بردن جنگل‌ها و تبدیل آن‌ها به اراضی کشاورزی و سکونتگاه‌ها بوده است. در این تحقیق، بررسی روند تغییرات اراضی منطقه حفاظت‌شده قلارنگ با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست مربوط به سه دوره زمانی (1985، 2002 و 20015) از منطقه مورد مطالعه صورت گرفت. در مرحله‌ی اول با گرفتن تصاویر مورد نظر از ماهوراره لندست و سپس با استفاده از روش نظارت شده به تشخیص کاربری‌های اراضی در هر تصویر پرداخته شد؛ پس از طبقه‌بندی تصاویر به مقایسه دو به دوی تصاویر می‌پردازیم و میزان تغییرات را برای هر دوره زمانی محاسبه می‌کنیم. مهم‌ترین طبقات کاربری اراضی شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه زراعت، اراضی جنگلی، مراتع، مناطق مسکونی، اراضی فاقد پوشش گیاهی و باغ است. مساحت این طبقات در نقشه کاربری برای هر سال تعیین و مقایسه و بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده در بازه 30 ساله از سال 1985 تا 2015، مناطق شهری با 01/203+ درصد افزایش بیشترین درصد افزایش را به خود اختصاص داده است، در مقابل آن اراضی باغات با -52 درصد کاهش بیشترین درصد تخریب را نشان می دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله