بررسی روند تغییرات کاربری اراضی سه بخش نور، محمودآباد و چمستان با استفاده از داده های ماهواره لندست
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (741 K)
نویسندگان
1دانشگاه تربیت مدرس
2دانشگاه سمنان
3اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان
چکیده
بر اثر فعالیت های انسانی و پدید ه های طبیعی، چهره زمین همواره دستخوش تغییر می شود. سرعت و تنوع این تغییر و تحول در محیط های شهری بیش از سایر مناطق می باشد. از این رو برای مدیریت بهینه مناطق شهری، آگاهی از نسبت تغییرات کاربری اراضی از ضروریات محسوب می شود. هدف از این پژوهش آشکارسازی و پایش تغییرات پارک جنگلی نور و کاربری اراضی در سه بخش نور، محمودآباد و چمستان با استفاده از روش مقایسه پس از طبقه بندی در سه بازه زمانی می باشد. در این پژوهش از تصاویر سنجنده TM لندست 5 و سنجنده OLI_TIRS" لندست 8 در سالهای 1987،1999 ،2015 استفاده گردیده است. در این پژوهش جهت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای، کلاس های کاربری در 6 گروه جنگل ، کشاورزی، مناطق مسکونی، کوه، آب، و مراتع مشخص شدند و در نهایت نمونه های تعلیمی از سطح منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره ای گوگل ارث و بازدید منطقه ای گردآوری شد. پس از آن نسبت به طبقه بندی تصاویر با استفاده از روش حداکثر احتمال بهره (MLC) اقدام شد .بدین صورت نقشه های پوشش اراضی مربوط به هر کدام از این سال ها به دست آمد.که جنگل از نظر مساحت دارای روند نزولی قابل توجهی می باشد، اما مناطق مسکونی نسبت به سایر کاربری ها دارای سیر صعودی چشم گیری است. در رابطه با اراضی کشاورزی شاهد روند افزایشی طی سه دوره مورد بررسی می باشیم. به طوری که درسایر کلاس های کاربری تغییرات محسوسی مشاهده نگردید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله