بررسی نتایج مدل EPM در برآورد رسوب حوضه‌های کوچک
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (573 K)
نویسندگان
1گروه حفاظت آب و خاک- پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری- تهران- ایران
2پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
3عضو هیئت علمی
چکیده
یکی از معضلات مهم کشور ایران که باعث کاهش کیفی آب و خاک می‌گردد، فرسایش خاک و تولید رسوب می‌باشد. برای کاهش اثرات سوء این پدیده لازم است که اقدامات حفاظت خاک و آبخیزداری صورت گیرد. لذا ضرورت اطلاع از شناسایی مناطق بحرانی وجود دارد. با توجه به نبود ایستگاه‌های رسوب‌سنجی در اکثر خروجی‌های حوزه‌های آبخیز کشور و عدم کفایت داده‌ها، مدل‌های تجربی می‌توانند از ابزارهای مناسب برای تولید این لایه اطلاعاتی مهم باشند. یکی از مدل‌های تجربی رایج در ایران، EPM می‌باشد. هدف اصلی از اجرای این تحقیق، بررسی کارایی مدل EPM در حوضه‌های کوچک شمال شرقی کشور می‌باشد. در اجرای این طرح، ابتدا تعدادی از بندهای ذخیره آب استان‌های گلستان و خراسان رضوی مشروط بر حداقل عمر تقریبی 10 سال و سرریز ننمودن انتخاب گردید. آبخیز این سدها مورد مطالعه قرار گرفت و لایه‌های اطلاعاتی لازم برای مدل تجربیEPM تهیه گردید و مقادیر رسو‌‌بدهی حوضه‌ها برآورد شد. آنگاه مقادیر برآوردی از طریق این مدل‌ها با مقادیر بدست آمده از طریق اندازه‌گیری رسوبات مخازن بندها مقایسه گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل EPM در حوضه‌های شمال شرقی کشور، برآوردهای مدل با مقادیر مشاهده‌ای بندها مطابقت مناسبی دارد. شاخص NSE برابر 0/44 و شاخص RRMSE برابر 0/68 نیز این مسأله را کاملاً تأیید می‌نماید. همچنین، بررسی نتایج حاصل از مدل EPM در حوضه‌های شمال شرقی کشور با مساحت کم‌تر از 500 هکتار نشان داد که تخمین‌های مدل EPM مطابقت مناسبی با رسوب اندازه‌گیری شده بندها داشته، به طوری که شاخص‌های NSE و RRMSE برابر 0/71 و 0/48 می‌باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله