اثرات ذخیره نزولات آسمانی (پی‌تینگ) در تثبیت حوزه‌های آبخیز مناطق خشک (مطالعه موردی منطقه ایرانشهر)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (437.53 K)
نویسندگان
زابل- مرکز تحقیقات کشاورزی
چکیده
این پژوهش در منطقه ایرانشهر انجام پذیرفت و هدف از اجرای آن بررسی تأثیر استفاده از پی‌تینگ در کاهش هرزآب و افزایش رطوبت خاک بوده است. برای اجرای این پژوهش کرت‌هایی به ابعاد 40×20 متر به فاصله 3 متر از یکدیگر طراحی و سپس اطراف آن با خاکریزهایی به حدود 40 سانتی‌متر ارتفاع محصور شد. در انتهای شیب هر کرت اقدام به احداث یک حوضچه سیمانی غیر قابل نفوذ شد تا میزان رواناب و رسوب وارد شده در هر حوضچه پس از هر بارش اندازه‌گیری شود. همچنین مقدار رطوبت هر تیمار نیز پس از هر بارندگی اندازه‌گیری شد. در پایان پوشش گیاهی محدوده مورد پژوهش نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه‌های خاک از محدوده پژوهش برداشت و بافت آن مورد آنالیز قرار گرفت. بارانسنجی نیز به منظور اندازه‌گیری میزان بارندگی در کنار طرح قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که در طول مدت اجرای طرح در مخازن هر یک از تیمارهای شاهد و پی‌تینگ به ترتیب ترتیب 8100 و 2000 لیتر هرزآب ذخیره شد. همچنین مقدار رسوب ورودی به مخازن هر یک از تیمارهای مذبور نیز 10 و 2/1 کیلوگرم برآورد شد. مقدار رطوبت تیمار شاهد 7 درصد بوده است ولی اجرای عملیات پی‌تینگ سبب افزایش میزان رطوبت به 12 درصد شده است. نتیجه‌گیری می‌شود با اجرای عملیات پی‌تینگ میزان سطح قابل نفوذ آب در خاک بیشتر شده است بنابر این میزان نفوذ آب در خاک افزایش یافته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله