واکاوی آمارهای گرد و غبار در استان همدان در سال‌های 2013-2000
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.96 MB)
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
3پردیس فنی دانشگاه تهران
چکیده
یکی از پدیده‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک و یا مناطق همجوار با این مناطق پدیده گرد و غبار است. طی سال‌های اخیر رخداد گرد و غبار در این مناطق و بویژه در منطقه خاورمیانه در حال افزایش است. این پدیده در غرب ایران و بویژه جنوب غرب بسیار شایع بوده است. استان همدان از یک طرف بدلیل مجاورت با استان‌های غربی کشور که در معرض گرد و غبار هستند و از طرف دیگر مجاورت با مناطق خشک داخلی، طی سالیان مختلف بویژه در دهه‌های اخیر هر ساله با رخداد این پدیده مواجه است. در این مطالعه برای بررسی روند تغییرات رخداد گرد و غبار در ایستگاه‌های استان همدان از داده‌های 2013-2000 استفاده شد. نتایج نشان داد در مقیاس سالانه بیشترین فراوانی رخداد گردو غبار در استان همدان طی سالهای 2008، 2009 و 2012 ثبت شده است. نکته قابل توجه روند افزایشی گرد و غبار از سال 2008 شروع و ادامه آن تا پایان دوره مورد بررسی می‌باشد. در مقیاس فصلی، فصل بهار و اوایل تابستان و در مقیاس ماهانه ماه‌های می، ژوئن و ژوئیه از بیشرین رخداد گرد و غبار برخوردار می‌باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله