واکاوی آمارهای گرد و غبار در استان کرمانشاه در سال‌های 2014-2000
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (660.6 K)
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
3کارشناس مسئول
چکیده
زمانی که سرعت باد در بیابان‌ها از حد آستانه بیشتر(8 متر بر ثانیه) می‌شود، بسته به زبری عناصر سطوح، رطوبت خاک، اندازه دانه، پوشش گیاهی، بافت خاک و پستی و بلندی‌های زمین، ذرات ریز وارد جریان اتمسفری می‌شوند و گردوغبار اتمسفری تولید می‌کنند. در این مطالعه برای بررسی روند تغییرات رخداد گرد و غبار در ایستگاه‌های استان کرمانشاه از داده‌های 2014-2000 استفاده شد. نتایج آماری نشان داد که در مقیاس سالانه بدون در نظر گرفتن شدت وقوع این پدیده سال‌های 2008 و 2009 و سال 2012 برای گرد و غبارهای شدید به ترتیب بیشترین روز همراه با گرد و غبار را دارند. در مقیاس زمانی ماه برای استان کرمانشاه ماههای ژوئیه، ژوئن و می و در مقیاس ساعتی بیشترین رخداد گرد و غبار برای ساعت 9 صبح ثبت شده است. نتایج دورسنجی نشان داد بیشترین گرد و غبار ثبت شده، ناشی از شکل‌گیری هسته‌های این پدیده در داخل مناطق بیابانی کشورهای همسایه است که بدلیل مجاورت این استان و قرارگیری آنها در مسیر ورود گرد و غبار همراه با جریان‌های غربی – شرقی و شمال غربی – جنوب شرقی به این استان وارد می‌شوند. با وجود این در مناطق غربی این استان درنتیجه وجود عواملی همچون؛ رطوبت کم، پوشش بایر، خاک های گچی و نمکی، فرسایش پذیری زیاد سازند و کم ارتفاع و هموار بودن منطقه و با توجه به شکل گیری بادهای شدید، پتانسیل ایجاد تولید گرد و غبار در داخل استان کرمانشاه فراهم است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله