بررسی آمارهای گرد و غبار در استان لرستان در سال‌های 2014-2000
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (580 K)
نویسندگان
1دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
2دانشگاه تهران
3پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
پدیده گرد و غبار یکی از پدیده‌های مخرب و رایج در نواحی خشک و بیابانی جهان و ایران است که می تواند آثار زیانباری بر روی زندگی انسان و محیط زیست داشته باشد. زمانی که بر اثر پیدایش شیب فشار میان دو سرزمین باد می وزد؛ شرایط برای پیدایش توفان‌های گرد و غباری را فراهم می کند. این پدیده در غرب ایران و بویژه جنوب غرب بسیار شایع بوده است. استان لرستان در غرب ایران بدلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به بیابان‌های کشورهای همسایه از جمله مناطقی است که هر ساله با رخداد این پدیده مواجه است. در این مطالعه برای بررسی روند تغییرات رخداد گرد و غبار در ایستگاه‌های استان لرستان از داده‌های 2014-2000 استفاده شد. نتایج آماری نشان داد که سال‌های 2009، 2008 و 2012 در استان لرستان به ترتیب بیشترین روز همراه با گرد و غبار را دارند. برای سال 2009 بیشترین گرد و غبار شدید در ایستگاه های استان گزارش شده است. در مقیاس زمانی ماه، ماه‌های ژوئیه، ژوئن و می بیشترین رخداد گرد و غبار را دارا می‌باشند. در مقیاس ساعتی، برای این استان بیشترین رخداد گرد و غبار برای ساعت 9 صبح الی 15 بعدظهر ثبت شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله