بررسی آمارهای گرد و غبار در استان اصفهان در سال‌های 2013-2000
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (297 K)
نویسندگان
1دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
2پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
پدیده گردوغبار از جمله تغییرات اقلیمی‌است که در چند سال اخیر از سیر طبیعی خود خارج شده و ما شاهد تعداد وقوع آن در مناطق مختلف جهان از جمله ایران هستیم. کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به کشورهای بیابانی مجاور خود هر ساله با این پدیده به طور متوالی روبه رو می‌شود. این پدیده در غرب ایران و بویژه جنوب غرب بسیار شایع بوده است. استان اصفهان از یک طرف بدلیل مجاورت با استان‌های غربی کشور که در معرض گرد و غبار هستند و از طرف دیگر واقع شدن در مرکز کشور و مجاورت با مناطق خشک داخلی، طی سالیان مختلف بویژه در دهه‌های اخیر هر ساله با رخداد این پدیده مواجه است. در این مطالعه برای بررسی روند تغییرات رخداد گرد و غبار در ایستگاه‌های استان اصفهان از داده‌های 2013-2000 استفاده شد. نتایج نشان داد در مقیاس سالانه بیشترین فراوانی رخداد گردو غبار در استان خوزستان طی سال‌های 2011 و 2012 ثبت شده است. از سال 2008 افزایش قابل توجهی در فراوانی رخداد گرد و غبارهای این استان قابل مشاهده است، بطوریکه برای سال 2009 بیشینه گرد و غبارهای شدید ثبت شده است. در مقیاس زمانی ماه برای استان اصفهان ماه‌های می، ژوئن و ژوئیه و در مقیاس ساعت برای ساعت‌های 9 صبح الی 18 بعدظهر به وقت محلی بیشینه گرد و غبار گزارش شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله