معرفی شاخص مناسب فرسایندگی مبتنی بر شدت بارندگی بر اساس رسوب خروجی در کرت‌های آزمایشی (استان مرکزی)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (653 K)
نویسندگان
1مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
3هیأت علمی، رئیس بخش تحقیقات آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
4دانشجوی دکترای آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده
فرسایندگی باران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تأثیرگذار بر فرسایش خاک است که آگاهی و اطلاع از آن در کنترل فرسایش خاک و حفاظت از منابع آب و خاک حائز اهمیت بوده و نقش مهمی در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی ایفا می‌کند. با اندازه‌گیری هم‌زمان میزان تلفات خاک و خصوصیات بارندگی و برقرای روابطی بین آن‌ها، می‌توان به شاخص‌هایی دست یافت و بدین طریق بدون اندازه‌گیری مستقیم می‌توان قدرت فرسایندگی باران را برای مناطق مختلف تعیین نمود. لذا در این پژوهش با هدف تعیین شاخص فرسایندگی باران مبتنی بر شدت بارندگی، شاخص‌های مرسوم تعیین فرسایندگی باران و آمار تلفات خاک در کرت‌های آزمایشی مد نظر قرار گرفت. سپس با برقرای همبستگی بین آن‌ها و امتیازدهی آن، شاخص مناسب مبتنی بر شدت انتخاب شد. بر این اساس از بین 64 شاخص استفاده شده، به شاخص‌های PI302، I10، EI30، KE25 و EI60 امتیاز‌های بالاتری تعلق گرفت و در نهایت EI30 به‌عنوان شاخص فرسایندگی مناسب برای استان‌ مرکزی محسوب شد که مبنای مناسبی برای تهیه نقشه فرسایندگی استان می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله