قابلیت های برنامه HEC-GeoHMS در استخراج پارامترهای مهم حوزه آبخیز
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (5.54 MB)
نویسندگان
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
•خصوصیات فیزیوگرافی یک حوزه آبخیز به مجموعه ای از پارامترها که مقادیر آنها برای حوضه مورد نظر نسبتا ثابت بوده و نمایانگر وضعیت و خصوصیات کلی حوضه می باشد اطلاق می شود این خصوصیات نه تنها به طور مستقیم بر مشخصات هیدرولوژیکی حوضه، نظیر دبی سالیانه، حجم سیلاب‌ها، شدت فرسایش خاک و رسوب تولیدی اثر می‌گذارد بلکه به طور غیرمستقیم بر آب و هوا وضعیت اکولوژی و پوشش گیاهی حوضه نیز اثر دارند. اگرچه استخراج خصوصیات فیزیوگرافی یک حوضه به روش‌های مختلف امکان پذیر است ولی انجام محاسبات به روش‌های دستی و با کمک ابزارهای محاسباتی متداول رایانه‌ای همواره از زمان‌برترین و پرهزینه ترین بخشهای مطالعات است در سال‌های اخیر همراه شدن سیستم اطلاعات جغرافیایی با نرم افزارهای هیدرولوژی برسرعت مطالعات افزوده است به علاوه استفاده از داده‌های سنجش از دور و مدل رقومی ارتفاع رادار علاوه بر دقت بالاتر امکان استخراج سریعتر این خصوصیات را فراهم نموده است. دراین تحقیق با استفاده از داده‌های ارتفاع سنجش از دور و برنامه جانبی HEC-GeoHMS در محیط GIS خصوصیات فیزیوگرافی حوضه گرگانرود استخراج و نتایج آن با محاسبات دستی معمول مقایسه شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله