منطقه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشتهای شرقی استان کردستان به کمک تحلیل خوشه‌بندی سلسله مراتبی (HCA)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (686 K)
نویسندگان
گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
چکیده
در این پژوهش تغیییرات مکانی کیفیت آب دشتهای چهاردولی، قروه و دهگلان در استان کردستان به کمک تحلیل خوشه‌بندی سلسله مراتبی (HCA)، تحلیل‌های هیدروشیمیایی، شاخص‌ها و نسبتهای یونی مختلف بررسی شد. ترتیب فراوانی کاتیونها Ca>Mg>Na>K و آنیونها HCO3>SO4>Cl بود که نشان از وجود آب زیرزمینی با نوع Ca-Mg-HCO3 است. کمترین مقادیر نسبت Ca/Mg یا بعبارتی بدترین کیفیت آب برای آبیاری در جنوب شرق منطقه یا دشت چهاردولی مشاهده شد. نتایج حاصل از خوشه‌بندی چاهها بر اساس متغیرهای فیزیکی کیفیت آب، آنیونها و کاتیونها حاکی از تفکیک چاههای منطقه به ترتیب به 4، 6 و 6 خوشه یا گروه اصلی بود و تفاوت معنی‌دار آماری بین چهار خوشه ایجاد شده بر اساس متغیرهای فیزیکی یعنی pH، TH، TDS، EC و SAR به ترتیب با سطح معنی‌داری 001/0، 003/0، 020/0، 000/0 و 000/0، اختلاف معنی‌دار آماری بین شش گروه ایجاد شده بر اساس آنیونها یعنی SO4، HCO3 و Cl به ترتیب با سطح معنی‌داری آماری 000/0، 009/0 و 000/0 و همچنین اختلاف معنی‌دار آماری بین شش گروه ایجاد شده بر اساس کاتیونها یعنی K، Na، Mg و Ca به ترتیب با سطح معنی‌داری آماری 034/0، 005/0، 008/0 و 015/0 مشاهده شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله