ضرورت طراحی برنامه جامع پایش فرسایش خاک کشور
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (310.24 K)
نویسندگان
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
خاک یکی از منابع مهم کشور است که ارزش آن روز به روز بهتر شناخته می‌شود. فرسایش مهمترین عامل تخریب خاک در سطح جهان و ایران است و ارزیابی مداوم وضعیت آن ضروری به نظر می‌رسد. همانگونه که خصوصیات کمی و کیفی آب‌های سطحی و زیرزمینی و ویژگی‌های هواشناسی به طور مداوم پایش می‌شوند، پایش خاک و به طور ویژه فرسایش خاک نیز ضرورت دارد. با پایش وضعیت فرسایش خاک می‌توان روند و سیر اصلاحی یا قهقرایی خاک را تعیین کرد. با توجه به این موضوع، ضرورت و برخی از نکات مهم در طراحی برنامه فرسایش خاک کشور در این مقاله تبیین شده است. ابتدا بر اساس معیارهایی دو دستگاه اجرایی ذیل وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول پایش فرسایش خاک عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی پیشنهاد شده‌اند. در ادامه سرفصل‌های این برنامه مشتمل بر روش آمارگیری نمونه‌ای مناسب برای تعیین محل‌های پایش فرسایش در کشور، برنامه زمانی پایش فرسایش خاک، ضرورت ارائه روش‌های پایش برای اشکال مختلف فرسایش و طراحی فرم‌ها و سامانه‌های جمع‌آوری و ثبت اطلاعات، معیارهای کلی تعیین نیروی انسانی مورد نیاز و ضرورت آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای پایش مورد بحث قرار گرفته‌اند. در انتها توصیه شده است که دستگاه‌های اجرایی مسئول در خصوص تامین ردیف بودجه مختص این برنامه از طرق قانونی اقدام نمایند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله