پهنه بندی آستانه شروع رواناب با استفاده از شبیه سازی در حوضه های رده هفت استان کرمان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.72 MB)
نویسندگان
1عضو هیات علمی پیوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
2عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
آستانه شروع رواناب یکی از عوامل موثر در دقت برآورد حجم و شدت سیل محسوب شده و اطلاع از میزان آن می تواند منجر به مدیریت بهینه منابع حوضه آبخیز شود. آستانه شروع رواناب تابع پارامترهای مختلفی چون خصوصیات بارش، خصوصیات هندسی حوضه، خصوصیات خاک حوضه، پوشش گیاهی و رطوبت اولیه می‌باشد. آستانه شروع رواناب در حوضه‌های بزرگ با استفاده از اطلاعات بارندگی و اطلاعات جریان ثبت شده توسط ایستگاه‌های هیدرومتری تعیین می‌شود. برای انجام این تحقیق، ابتدا با بررسی داده‌های دبی روزانه ایستگاه‌های هیدرومتری موجود در منطقه، تعداد 86 ایستگاه با آمار مناسب و دوره مشترک آماری انتخاب شد. اطلاعات دبی جریان ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان بازسازی شده و سا‌ل‌های آماری به 15سال تطویل شد. با استفاده از نقشه توپوگرافی با مقیاس1:50000 و تعیین موقعیت ایستگاه‌ها، محدوده مورد پژوهش و هر کدام از زیرحوضه‌ها مشخص و پارامترهای اولیه حوضه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، استخراج شد. آستانه شروع رواناب با استفاده از مدل شبیه ساز بارش رواناب AWBM و پس از واسنجی و بدست آوردن پارامتر های بهینه مدل شبیه سازی شد. پهنه بندی حوزه های آبخیز بر اساس مقادیر بدست آمده از مدل انجام و درصد پوشش سطحی حوضه ها با توجه به میزان آستانه شروع رواناب محاسبه شد. سپس نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله