بررسی برخی از خصوصیات کانی شناسی و شیمیایی تلماسه ها حوضه آبریز کرخه در امتداد گسل اهواز
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (627.08 K)
نویسندگان
1آموزش
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
4هیات علمی
چکیده
واقع شدن ایران در کمربند خشک و موقعیت خاص ژئومورفولوژی و اقلیمی، باعث تشدید وقوع پدیده گرد و غبار شده است. عمده ترین دغدغه مناطق جنوبغرب ایران بحث گرد و غبار است که به نحو چشمگیری بر فعالیت و سلامت ساکنین تأثیرات مخربی گذاشته است. به علت فرسایش بادی بر شدت این تخریب افزوده شده و تکرار طوفان های گرد و غبار در استان خوزستان و بروز مشکلات زیست محیطی، هدف این مطالعه شناسایی نقاط برداشت و تعیین منشاء و خصوصیات کانی شناسی و شیمیایی موثر بر جابه‌جایی و انتقال رسوبات می باشد. بهترین مرحله مقابله با پدیده گرد و غبار در مرحله برداشت است. در این مطالعه، کانی شناسی به روش دیفراکسیون اشعه X و خصوصیات شیمیایی از قبیل اسیدیته، هدایت الکتریکی، مقدار گچ، آهک و کربن آلی رسوبات بادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت تا بتوان با شناخت منشاء رسوبات برای مدیریت آنها برنامه‌ریزی انجام داد. بر اساس نتایج حاصل، بخش عمده رسوبات بادی متشکل از کانی های کوارتز و کلسیت میباشد و عدم وجود رس در رسوبات بادی خوزستان را میتوان در نتیجه قرار گرفتن در سیکل های پیاپی رسوبی دانست. در خوزستان به علت تبخیر شدید و شوری بالا زمین عاری از پوشش گیاهی بوده و رسوبات به آسانی در معرض حمل قرار می گیرند. با توجه به خصوصیات شیمیایی رسوبات بادی از فاصله اندکی حمل شده اند و رسوبات سواحل کرخه و دشت های سیلابی غرب و شمالغرب استان، بیشترین سهم را در تشکیل این رسوبات دارند و به منطقه برداشت نزدیکتر می باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله