تأثیر افت سطوح مختلف آب بر شکل‌های مختلف اکسیدهای آهن خاک در کرانه شرقی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (643.06 K)
نویسندگان
1دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی - گروه علوم و مهندسی خاک
2دانشگاه تبریز-دانشکده کشاورزی-گروه علوم و مهندسی خاک
چکیده
آگاهی از چگونگی تغییر شکلهای مختلف آهن و نسبت آنها در اراضی مجاور دریاچه ارومیه اطلاعات مفیدی را در رابطه با تبعات افت سطح آب و عقب نشینی دریاچه و همچنین میزان و درجه تکامل خاک‌ها ارائه خواهد داد. به طور کلی یکی از اهداف این پژوهش تعیین همبستگی میان افت سطح آب بر تکامل خاک و اثرات زهکشی بر تشکیل این فرآیندها در شرایط خاک‌های شور است. منطقه مورد مطالعه با وسعتی حدود 37000 هکتار شامل سه سایت مطالعاتی است که هر سایت با توجه به سطح تراز اکولوژیک دریاچه (1272 متر از سطح آب‌های آزاد) و با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS به سه کلاس از 1271 متر تا 1277 متر تقسیم گردید. در این پژوهش، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی و شکل‌های مختلف اکسیدهای آهن 157 نمونه خاک شامل آهن کل (Fet)، آهن بلورین یا آزاد (Fed) و آهن بی‌شکل (Feo) اندازه‌گیری شدند. در ادامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل آماری با آزمون (T-test) برای بررسی رابطه بین افت سطح آب و ویژگی‌های اندازه‌گیری شده نمونه‌های خاک به ویژه شکل‌های مختلف آهن و ارتباط آن با عقب نشینی دریاچه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که نسبت آهن بی‌شکل (اگزالاتی) به آهن آزاد (دی تیوناتی) در این نمونه خاک‌ها تحت تأثیر شوری، بافت، مواد آلی خاک و همچنین میزان سطح تراز اکولوژیکی دریاچه متفاوت است و بین میزان رس با مقادیر آهن کل (Fet)، آهن پدوژنیک (Fed) و آهن بی‌شکل (Feo) و همینطور بین شکل‌های مختلف آهن با یکدیگر ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله