بررسی اثر سازه‌های مکانیکی کنترل رواناب و رسوب در حوضه‌های آبخیز (مطالعه موردی حوضه‌ آبخیز بودجان)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (753.31 K)
نویسندگان
1بخش تحقیقات آبخیزداری، اصفهان، ایران
2محقق/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
3مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، بخش تحقیقات آبخیزداری
چکیده
الزام دستیابی به توسعه پایدار منابع طبیعی و محیط زیست ایجاب می‌کند که مدیریت جامع آب و بهره‌برداری بهینه از آن مورد توجه قرار گیرد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری بر ذخیره رواناب‌ها و اثرات مثبت و منفی سازه‌های احداث شده در رودخانه بر مدیریت بهتر و علمی‌تر حوضه انجام شد. حوضه بودجان از سرشاخه‌های رودخانه شور ـ دهاقان بوده که نقش مهمی در تامین منابع آب اراضی پائین‌دست دارد. در این تحقیق داده‌های هواشناسی، هیدرومتری و سایر اطلاعات و نقشه‌ها جمع‌آوری و حجم مخازن پشت بندهای احداثی و همچنین میزان بارندگی دو سال اجرای طرح در باران‌سنج‌های نصب شده در حوضه اندازه-گیری و بیلان آبی منطقه با انجام مطالعات میدانی و ارزیابی شرایط هیدرولوژیکی حوضه محاسبه شد. مقایسه میزان آب دریافتی و مورد نیاز نشان داد که حجم آب دریافتی حوضه علاوه بر تامین آب مورد نیاز اراضی بالادست، قابلیت تامین آب اراضی زیردست را نیز داشته و احداث بندها با کاهش سرعت آب از ایجاد سیل و تخریب حاشیه رودخانه جلوگیری کرده و با نفوذ رواناب‌ها به آبخوان منطقه، سبب تغذیه بیشتر آن می‌گردد. حجم کم مخازن آب پشت بندهای احداثی تاثیری بر تامین آب مناطق زیردست ندارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله