بررسی و تعیین سطوح اراضی کشاورزی و باغات با استفاده از فن آوری RS و GIS
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (814.62 K)
نویسندگان
1گروه سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی یزد ، یزد ،ایران
2دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
3دانشگاه یزد، یزد، ایران
چکیده
تخمین و تعیین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در برنامه‌ریزی ها و تصمیم‌گیری ها بسیار اهمیت دارد. جمع‌آوری اطلاعات و مشاهدات زمینی و تهیه گزارشات در خصوص وضعیت و سطح زیر کشت محصولات کشاورزی با روش‌های سنتی پرهزینه و زمان بر و در مناطق وسیع عملاً قابل اجرا نیست. داده‌های حاصل از سنجش از دور می‌توانند با تشخیص نوع و تعیین سطح زیر کشت محصولات، اطلاعات مفیدی در این رابطه به متخصصان کشاورزی ارائه کند. در این تحقیق به بررسی و تعیین سطوح اراضی کشاورزی و باغات و ارزیابی تغییرات کاربری ها با استفاده از تصاویر Quickbird در سال های 2003 و 2015 در حوضه آبخیز رودشت اصفهان پرداخته شد. پیش پردازش های لازم بر روی تصاویر انجام شد و سپس نمونه های تعلیمی و آموزشی با استفاده از GPS برای طبقه بندی با روش بیشینه احتمال و ارزیابی صحت طبقه بندی برداشت شد. نتایج تصحیح هندسی تصاویر 2003 با میزان RMSE برای تصویر 42/0 به دست آمد که قابل قبول بود. نتایج طبقه بندی تصویر نشان داد مساحت اراضی کشاورزی از سال 2003 تا 2015 در تصاویر Quickbird 1036.236 هکتار کاهش یافته است. مساحت اراضی باغی نیز از سال 2003 تا 2015 در تصاویر Quickbird و طبقه بندی بیشینه احتمال 119.8833 هکتار کاهش یافته است. با ارزیابی صحت طبقه بندی، میزان خطای به دست آمده با الگوریتم بیشینه احتمال در تصاویر Quickbird سال های 2003 و 2015 به ترتیب ضریب کاپا برابر 8576/0 و 8643/0 و دقت کلی برابر 8709/0 و 8911/0 به دست آمد .
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله