بررسی خصوصیات و ویژگیهای کیفی آب مسیلها و رودخانه های استان زنجان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.33 MB)
نویسندگان
1استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
2عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
چکیده
کیفیت آب یکی از خصوصیات و ویژگیهای مهم آب برای ارزیابی قابلیت استفاده برای مصارف مختلف و از جمله فعالیتهای کشاورزی می باشد. بر این اساس در این مقاله به بررسی خصوصیات و ویژگیهای کیفی آب مسیلها و رودخانه های استان زنجان پرداخته می‌شود. بدین منظور موقعیت، مشخصات و ویژگی‌های رودخانه‌ها و مسیل‌ها با استفاده از نقشه های توپوگرافی 1:25000 در قالب لایه های GIS تهیه گردیده و خصوصیات و ویژگیهای کیفی آب مسیلها و رودخانه های استان با استفاده از اطلاعات و آمار موجود از وضعیت کیفی آب رودخانه‌ها و مسیلهای استان مورد بررسی قرار می‌گیرد. اکثر حوزه‌های آبخیز استان از کیفیت متوسط برخوردار بوده و به جزء موارد خاصی مشکل عمده ای از نظر کیفیت آب آبیاری برای فعالیتهای کشاورزی مشاهده نمی شود. اما از نظر زمانی در فصول تابستان و پائیز که میزان درصد بارش کم شده و به تبع میزان دبی آب رودخانه ها نیز کاهش می یابند و در نتیجه میزان درصد املاح در آب بالا رفته و این عوامل باعث افت کیفیت آب شده و برای استفاده در فعالیتهای کشاورزی دارای مشکل می باشند. بررسی کیفیت آب رودخانه های واقع در دو حوزه اصلی استان نشانگر وابسته مکانی آنها می باشد. مشکل شور شدن اراضی در استان زنجان یکی از پدیده های تخریبی است که اراضی حاصلخیز بویژه در حاشیه رودخانه ها را تهدید می‌کند. بطوریکه وجود سازند میوسن و نیز گنبدهای نمکی یکی از علتهای اصلی شور شدن آب و اراضی حاشیه رودخانه قزل اوزن می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله