طبقه بندی مارنهای استان زنجان بر اساس خصوصیات فیزیکوشیمیایی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (797.36 K)
نویسندگان
1استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
2عضو هیات علمی
3دانشیار و رئیس گروه تحقیقات مهندسی حفاظت آب و خاک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
در این مقاله طبقه بندی مارنهای استان زنجان بر اساس خصوصیات فیزیکوشیمیایی مورد بررسی قرار می گیرد. لذا با گروه‌بندی و تلفیق نقشه‌های شیب، اقلیم و واحدهای مارنی سازندهای زمین شناسی در محیط نرم افزار ArcGIS9.3 اقدام به تعریف واحدهای کاری به تعداد 18 واحد شده و در عملیات صحرایی اقدام به نمونه برداری از مواد مارنی به تعداد 120 نمونه از عمق 30-0 سانتیمتری گردید. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از برنامه آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. واحدهای مارنی استان زنجان با توجه به خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنها به دو گروه تبخیری یا غیر دریایی شامل واحدهای مارنی پلیوسن، قرمز بالایی ، قرمز پائینی و مارن ائوسن و مارن غیر تبخیری یا دریایی شامل واحدهای مارنی قم و مارن کرتاسه می‌باشد. در بین واحد های مارنی نیز واحد مارنی پلیوسن (Plm) و واحد مارنی طبقات قرمز بالایی (Mur) بیش از 85 درصد از سطح واحدهای مارنی را پوشش میدهند و با توجه به مجموعه درصد مساحت مارن قم و مارن کرتاسه که در حدود 2% است. پس در حدود 98% واحدهای مارنی استان از نوع تبخیری یا غیر دریایی است. واحدهای مارنی درلایه های سطحی جزء سازندهای عادی هستند و در لایه‌های عمقی وضعیت متفاوت است و بر مقدار شوری و قلیائیت برخی از این واحدها از جمله واحد مارن پلیوسن و مارن قم افزوده می شود. اما سایر واحدها با وجود افزایش عمق با توجه به آنالیز شیمیایی بعمل آمده از آنها در عمق 30-0 سانتیمتر همچنان از نظر شوری و قلیائیت در رده عادی می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله