درک و سازگاری آبخیزنشینان منطقه سمیرم نسبت به تغییر اقلیم
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (495.93 K)
نویسندگان
1محقق/مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
2مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویح کشاورزی، اصفهان، ایران
3دانشگاه علوم کشاورزی و منتبع طبیعی گرگان
4اداره کل امور عشایر استان اصفهان
چکیده
معیشت مبتنی بر شبانی، نظام تولید سنتی می‌باشد که این نظام‌ توسط ساختارهای پویا، انعطاف‌پذیر و پیچیده‌، اغلب با اقلیم غیر قابل پیش‌بینی و شرایط نامتعادل طبیعی در مناطق خشک و نیمه‌خشک سازگار شده است. بدین منظور دانش بهره‌برداران مراتع ییلاقی سمیرم استان اصفهان نسبت به تغییر اقلیم بررسی شد. جامعه مورد مطالعه، عشایر مراتع ییلاقی سمیرم می‌باشد که در حدود 7700 بهره‌بردار از طوایف مختلف ایل قشقایی شامل دره شوری، عمله، شش بلوکی و فارسیمدان از این مراتع استفاده می‌نمایند. جامعه انتخابی از سامان‌های مختلف این مراتع می‌باشد، بدین علت برای نمونه-گیری از روش خوشه‌ای استفاده شد. همچنین به منظور بررسی شناخت و دانش بومی عشایر نسبت به تغییر اقلیم و اثرات آن بر بهره‌برداری از مراتع و شناسایی سازگاری آن‌ها از روش‌های کیفی از جمله مشاهده مستقیم و مصاحبه‌های گروهی و عمیق استفاده گردید. سپس داده‌های جمع‌آوری شده به روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش به سازگاری‌هایی همچون تاخیر زمان کوچ، ساخت خانه‌های بلوکی، ساخت استخر و گوراب، کاهش دام، تغذیه دام ها با سایر منابع علوفه ای و ... اشاره دارد و نشان می‌دهد عشایر ایل قشقایی با زندگی در طبیعت به خوبی تغییرات به وجود آمده در اقلیم را درک کرده‌اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله