تحلیل روندخشکسالی هیدرولوژیکی در ایستگاه هیدرومتری دریان چای
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (916.08 K)
نویسندگان
چکیده
این تحقیق، با هدف پایش خشکسالی‌های هیدرولوژیکی در رودخانه دریان‌چای در بازه زمانی۳۱ ساله (سال آبی۶۲-۱۳۶۱ تا ۹۳-۱۳۹۲)در شمال دریاچه ارومیه اجرا شده است. مشخصات خشکسالی‌های هیدرولوژیکی از قبیل: زمان وقوع، مدت، شدت و حداقل دبی مشاهده شده در طول رخداد خشکی از روش سطح آستانه با بکارگیری نرم افزارNIZOWKA2003 محاسبه و استخراج شده است. در اینجا، مقادیر سطح آستانه از منحنی مدت جریان(FDC) انتخاب شده و دوره‌های ریز و وابسته دو سویه خشکی نیز با اعمال روش IC از سری رخدادهای خشکی مشاهداتی حذف شدند. تحلیل فراوانی براساس سری‌های جزئی(PDS) و با برازش توابع توزیعی مختلف جهت بررسی احتمال وقوع رخدادهای خشکی، شدت و مدت آن صورت گرفته است.
نتایج این تحقیق نشان داد که در مجموع ۳۸ دوره خشکی هیدرولوژیکی در این رودخانه رخ داده و دو سوم آن، دارای تداومی بیشتر از 200 روز هستند. از نظر توزیع زمانی وقوع دوره‌های خشکی، حدود 71 درصد(تعداد 27رخداد) در فصل بهار شروع شده است. در مقابل، حدود 39 درصد(14رخدادخشکی) از مجموع رخدادهای خشکی شناسائی شده در اسفندماه خاتمه یافته‌اند. بزرگترین رخداد خشکی، دارای تداومی577 روزه بوده و دو ماه بعد از آن، دومین دوره بزرگ خشکی با تداوم 365 رخ داده است. کسری جریان سطحی ناشی از وقوع دوره‌های خشکی در این رودخانه، معادل 117 میلیون متر مکعب محاسبه شده است. این موضوع و تعمیم آن به دیگر رودخانه‌های حوزه آبریز دریاچه ارومیه و تاثیر آن در کاهش سطح آب این دریاچه و خشک شدن آن بسیار حائز اهمیت است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله