بررسی نقش عملیات آبخیزداری بر کیفیت آبخوان کلستان شیراز
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (913.71 K)
نویسندگان
بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز، ایران
چکیده
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺻـﺤﻴﺢ ﮐﻤﻴـﺖ ﻭ ﮐﻴﻔﻴـﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ بر روی آن ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟـﺎﻣﻊ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ می‌باشد. انجام عملیات آبخیزداری یکی از این عوامل تأثیرگذار است. این پژوهش سعی دارد که با بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی، تأثیر عملیات آبخیزداری را نشان دهد. حوزه‌ی آبخیز کلستان با مساحت 86/3668 هکتار یکی از زیر حوزه‌های آبخیز مهارلو است. در این حوضه در سطح وسیع، عملیات سازه‌ای، بیولوژیک و مدیریتی آبخیزداری انجام پذیرفته است. برای بررسی نقش این عملیات برکیفیت آب زیرزمینی دشت کلستان، تعداد 10 حلقه چاه در این محدوده تعیین و برخی از پارامترهای شیمیایی مهّم نظیر آنیون‎های سولفات، بیکربنات، کلر و مقدار هدایت الکتریکی در بازه‎ی زمانی پاییز و زمستان 1389، بهار 1390 و بهار 1391 اندازه‎گیری شد. نتایج نشان داد که چاه W12 منبع آبی است که روند تغییرات آن با دیگر منابع آب کاملاً متفاوت و ویژگی‌های هیدروژئولوژیک آن با سایر منابع مورد بررسی تفاوت مشخص دارد. بنابراین نمی‌توان آن را با دیگر منابع آب مقایسه و قضاوت کرد. کاهش نسبی غلظت عوامل شیمیایی آب در آبخوان نسبت به زمان افزایش تغذیه (بارندگی‌های زمستان و بهار، جاری شدن سیلاب، پر شدن بندهای کوتاه و آبگیری بند خاکی) قابل مشاهده است. در مجموع انجام عملیات آبخیزداری انجام شده در حوزه‌ی آبخیز اعم از عملیات سازه‌ای، بیولوژیک و مدیریتی نقش مثبتی برکیفیت و کمیت منابع آب منطقه داشته است. پیشنهاد می‌شود عملیات پایش کمی و کیفی آب زیرزمینی در شروع طرح‌های جدید انجام و ادامه‌دار باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله