اثر بند‌های اصلاحی آبخیزداری در کاهش دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز آسیابرود شهرستان چالوس )
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (878.64 K)
نویسندگان
1اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشهر - رییس اداره مهندسی و مطالعات
2کارشناس ارشد آبخیزداری
چکیده
خسارت جانی و مالی ناشی از پدیده سیل بویژه در سالیان اخیر به علت استفاده غیر اصولی از منابع طبیعی نگران کننده است. از جمله راه‌کارهای زود بازده جهت کاهش دبی اوج سیلاب از سوی دستگاههای متولی امر، احداث سدهای کوتاه آبخیزداری تحت عنوان بندهای اصلاحی می‌باشد. در این مطالعه با توجه به نقش بندهای اصلاحی آبخیزداری از شاخص های دبی اوج سیلاب، حجم جریان، زمان تاخیر و زمان تمرکز استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق شامل موقعیت و مشخصات سازه‌ها در آبراهه اصلی و اطلاعات پایه با انجام بازدید‌های میدانی و مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. سپس برای کمی کردن تاثیر بندهای اصلاحی در کاهش دبی اوج سیل از روش NRCS استفاده شد. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که احداث سازه های اجرا شده باعث افزایش زمان تاخیر و زمان تمرکز به ترتیب به میزان 14.2درصد، 22.8 درصد و همچنین کاهش مقدار دبی اوج سیلاب به میزان 2.96 درصد شده است که تاثیر مثبت احداث بندهای اجرا شده در کاهش دبی اوج سیل و همچنین افزایش زمان تمرکز و افزایش زمان تاخیر در خروجی حوضه است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله