بررسی منابع آب تجدید پذیر به منظور ارائه استراتژی‌های ﻣﺪﻳﺮیتی ( مطالعه موردی شهرستان قروه )
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (887.53 K)
نویسندگان
1گروه جغرافیای طبیعی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
2ژئوموفولوژی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
چکیده
در این تحقیق با استفاده از نقشه‌های رقومی توپوگرافی، نقشه‌ی خاک، و داده‌های هواشناسی ایستگاه‌های منطقه و مجاور آن و بهره‌گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی، لایه‌های بارش، دما و تبخیر، وضعیت منابع آب در منطقه مورد بررسی قرار گرفت و نقشه های مربوط به مولفه های یاد شده با استفاده از نرم‌افزار Arc Gis و با روش Kriging تهیه‌شده است. و درنتیجه بر پایه‌ی معادله‌ی عمومی بیلان آب، تغییرات حجم مخزن طی دوره‌ی آماری 1345-1390 تهیه‌شده است و به‌صورت بیلان هیدروکلیماتولوژی برای ارتفاعات و دشت و بیلان عمومی آب محدوده مطالعاتی تهیه گردیده است. هدف از این مقاله بررسی منابع آب تجدیدپذیر در محدوده ی شهرستان قروه به منظور ارائه ی راهکارهای مدیریتی و به طور کلی بررسی وضعیت آب در شهرستان قروه است که در این راستا میزان کل بارندگی سالانه در محدوده‌ی مطالعاتی قروه برابر با 6/837 میلیون مترمکعب تخمین زده شده است که میزان 36/631 میلیون مترمکعب آن به‌صورت تبخیر و تعرق واقعی و 5/1 میلیون مترمکعب به‌صورت تبخیر از سطح آب‌های آزاد از دسترس خارج می‌شود. مجموع تخلیه و برداشت آب زیرزمینی این محدوده مطالعاتی 21/205 میلیون مترمکعب در سال می‌باشد. مجموع مصارف آب در این محدوده مطالعاتی2/216 میلیون مترمکعب در سال است و با توجه به وجود عامل نفوذ اگر 40% از این آب، به‌عنوان آب قابل‌تجدید سالانه در نظر گرفته شود این میزان (5/82 ꞊ 4/0 ×24/206) میلیون مترمکعب خواهد بود. با کسر میزان مصرف شرب و صنعت مقدار 5/63 میلیون مترمکعب را به‌طور سالیانه برای انواع روشهای کشاورزی می‌توان در نظر گرفت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله