بررسی تاثیر بیوچار و ‌کمپوست زباله شهری بر گیاه پالایی خاک آلوده به سرب
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (757.08 K)
نویسندگان
1پردیس کشاورزى و منابع طبیعى دانشگاه تهران
2پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی نهال‌های درختچه ای در گیاه‌پالایی به همراه مواد اصلاح کننده بیوچار به منظور بهبود گیاه‌پالایی از خاک‌های آلوده به فلزات سنگین انجام شده است. خاک آلوده طبیعی مورد استفاده در این تحقیق از شهرک صنعتی‌البرز قزوین در ایران تهیه گردید. اصلاح کننده کود آلی در پنج سطح (B0C0: فاقد کود آلی، B1: بیوچار 1 درصد، B2: بیوچار 2 درصد، C2: کمپوست 2 درصد، C4: کمپوست 4 درصد) به خاک آلوده افزوده شد و کشت گیاهان Ailanthus altissima و Melia azedarachدر این خاک‌ها انجام شد. این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام شد. نتایج حاصل از بررسی اثر تیمار‌ها بر مقدار عناصر سنگین خاک نشان داد کمترین مقدار سرب در تیمار بیوچار دو درصد تحت گیاه M. azedarachبوده که 57 درصد نسبت به شاهد سبب کاهش سرب در خاک شد. نتیجه این شاخص برای سرب نشان داد بیوچار دو درصد تحت کشت M. azedarach شامل بیشترین مقدار بود. بر این اساس تیمار‌های کمپوست دو درصد و بیوچار دو درصد به عنوان بهترین تیمار‌ها معرفی می‌گردد. با توجه به اینکه در این پژوهش گیاه M. azedarach در جذب سرب موفق‌ بوده لذا می‌توانند گزینه‌ مناسبی برای گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله