تأثیرپذیری مؤلفه‌های رواناب از کاربرد سطحی نانوسیلیکا
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (300.21 K)
نویسندگان
1دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده منابع طبیعی
2عضو هیات علمی
3دانشگاه تربیت مدرس- نور- ایران
چکیده
با توجه به اهمیّت حفاظت خاک و جلوگیری از تولید رواناب و فرسایش، استفاده از افزودنی‌های زیست‌سازگار برای مهار رواناب و هدررفت خاک حائز اهمیّت است. در این خصوص استفاده از ذرات نانو طبیعی و زیست‌سازگار و با حداقل اختلال در سامانه‌های طبیعی از قبیل نانو ذرات سیلیکا برای حفظ خاک و آب مناسب به‌نظر می‌رسد. با وجود این‌که تاکنون گزارش مستند در این خصوص ارائه نشده است، لذا پژوهش حاضر با هدف تأثیر میزان سه گرم بر مترمربع نانوسیلیکا بر مهار مؤلفه‌های رواناب برنامه‌ریزی شد. نتایج این پژوهش حاکی از اختلاف معنی‌دار در سطح 5 درصد بین شاهد و تیمار نانوسیلیکا بر کاهش میزان رواناب کل و ضریب رواناب و به‌ترتیب به‌میزان 02/80 و 57/79 درصد رواناب بود. حال آن‌که اختلاف زمان شروع رواناب بین شاهد و تیمار نانوسیلیکا معنی‌دار نبود. نتایج حاصل می‌تواند به‌منظور تدوین برنامه‌های صحیح مهار رواناب با استفاده از افزودنی‌های معدنی و زیست سازگار مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله