تهیه مدل مفهومی‌چینه‌ای نهشته‌های کواترنر و سنگ‌کف آبخوان جم استان بوشهر با استفاده از مدل‌ GMS
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (811.43 K)
نویسندگان
1بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
2دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
چکیده
برای ﺑﺮرﺳﯽ‌ﻫﺎی زﻣﯿﻦ‌آﻣﺎری مقاطع مختلف نهشته‌های کواترنر آبخوان، با استفاده از داده‌ﻫﺎی چاه‌ها و گمانه‌ها، اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻤﻖ مقاطع شد. سپس در ﻧﺮم‌اﻓﺰار GMS اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺪﮔﺬاری گردید. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻃﻊ ژﺋﻮاﻟﮑﺘﺮﯾﮏ دﺷﺖ، با توجه به ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﯾﮋه اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻏﺎﻟﺐ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮﻧﺪاژﻫﺎی ﻧﻤﻮنه، سه ﮐﻼس چینه‌ای، رسوبات آبرفتی خشک (Q2)، رسوبات آبرفتی آبدار (Q1) و سنگ کف مارنی (M) ﺗﻔﮑﯿﮏ شد. پس از ورود داده‌های مقاطع نهشته‌‌ها به نرم‌افزار ArcGIS، از طریق لگاریتم‌گیری، نرمال‌سازی داده‌ها انجام شد. نتایج نشان داد سنگ کف آبخوان در نواحی شمال غربی از جنس رس خالص قرمز رنگ، در ناحیه شمالی از جنس مارن سبزرنگ و سنگ کف منطقه میانی، از جنس مارن خالص می‌باشد. لایه سطحی شامل رسوبات آبرفتی خشک بوده و در زیر آن، لایه حاوی رسوبات آبرفتی آبدار قرار دارد. سنگ کف مارنی (M) در تمام طول مقاطع دیده می‌شود. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع 730 ﻣﺘﺮ در شمال شرقی دشت و ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع630 ﻣﺘﺮ در شمال غربی آن می‌باشد. بررسی‌ها نشان داد ﻋﻤﺪه ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﻬﺸﺘﻪ‌های کواترنر Q1 در ﻧﺎﺣﯿﻪ شمال شرقی محدوده تحقیق قرار دارد و در بخش‌ میانی و به سمت شمال غربی دشت از میزان ضخامت Q1 ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه است. ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﻬﺸﺘﻪ‌ﻫﺎی کواترنر Q2 در جهت شمال غربی به شمال شرقی، به ویژه در میانه‌های دشت، افزایش می‌یابد. از ویژگی‌های نهشته‌های کواترنر لایه سطحی محل تحقیق، عدم وجود لایه‌های آبدار سطحی، نفوذپذیری بالا و کاهش ناخالصی‌های رسی می‌باشد که از خصوصیات مناسب اقدامات تغذیه مصنوعی و آبخوانداری به شمار می‌آید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله