تهیه و توسعه اطلس سیل در حوضه‌های رده هفت جهت کاهش خسارات سیل در حوضه های آبخیز-مطالعه موردی- استان آذربایجانغربی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (723.46 K)
نویسندگان
1گروه پژوهشی هیدرولوژی و توسعه منابع آب، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران
2هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
تهیه و توسعه اطلس و آماده‌سازی داده‌های زمانی و مکانی سیل در حوضه‌های رده هفت استان آذربایجانغربی " با هدف تعیین روش‌شناسی تلفیق و ترکیب اطلاعات مختلف و شاخص‌های اصلی و پایه‌ای مورد نیاز در جهت کاهش خطرات سیل و ایمن‌تر شدن حوضه های آبخیز تعریف شد. بدین منظور عوامل مؤثر در ایجاد خطر و خسارت سیل، شدت سیل‌خیزی و محدوده‌های سیل‌گیر به عنوان بخشی از سیمای موجود حوضه‌های آبخیز تعیین شد. برای این کار اطلاعات متعددی از عوامل و پارامترهای مختلف سیل از جمله شدت سیل‌خیزی، گستره‌های سیل‌گیر و خسارات سیل با هم ترکیب و بر اساس آنها اطلس سیل که حاوی اطلاعات مهم سیل می‌باشد، تهیه شد. شدت سیل‌خیزی، فراوانی وقوع سیل، خسارات، تلفات جانی و پهنه‌های سیل‌گیر، مراکز مسکونی و جمعیت در معرض سیل به همراه حجم آوردهای سیلابی سالانه و منحنیهای شدت-مدت-فراوانی بارش از جمله اطلاعات مهمی هستند که در تدوین اطلس سیل استفاده شدند. نتایج نشان داد که در کل استان و حوضه‌های آن بیشترین سطح (79.3 درصد مساحت) به کاربری مرتع و زراعت اختصاص دارد. بنابراین شیب و کاربری اراضی مهمترین پارامترهای تأثیر گذار بر شدت سیلخیزی هستند. در پهنه‌های سیل‌گیر استان طبقه خطر نسبتاً خفیف با مساحت 6/227 کیلومترمربع بیشترین سطح طبقات خطر سیل را به خود اختصاص داده است. پهنه‌های با خطر سیل شدید و خفیف به ترتیب 25/107 و 24/61 کیلومترمربع می‌باشد. حوضه شرق زنگمار (115) بیشترین سطح خطر متوسط تا شدید با مساحت 2/90 کیلومترمربع را به خود اختصاص داده است که معادل 09/19 درصد پهنه‌های سیل‌گیر استان می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله