بررسی روش های تفکیک جریان پایه با استفاده از داده های اندازه گیری شده فصل خشک، مطالعه موردی: حوزه دیشام
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (802.15 K)
نویسندگان
عضو هیات علمی پیوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
فرآیند جدا سازی جریان‌پایه، اغلب با استفاده از داده‌های جریان روزانه انجام می‌شود. با توجه به اینکه مقدار واقعی جریان پایه نامشخص است، محققین مختلفی اقدام به کالیبره کردن و مقایسه روش های مختلف و معرفی روش مناسب تفکیک جریان نموده اند. هزینه بر و زمان بر بودن روش های مبتنی بر ردیاب ها، محدودیت‌هایی را برای برآورد جریان پایه و شاخص مربوطه ایجاد می‌کند. در این تحقیق، شاخص جریان پایه با استفاده از جریان روزانه، به روش‌های حداقل‌محلی ، فواصل‌ثابت ، فواصل‌متحرک ، فیلتر رقومی برگشتی یک‌پارامتره ، فیلتر رقومی برگشتی دو‌پارامتره ، و فیلتر رقومی برگشتی لینه و هالک استخراج شد، نتایج با استفاده از شاخص جریان پایه مستخرج از داده های روزانه فصل خشک سال و معیار های مختلف آماری، از جمله، انحراف معیار، میانگین مطلق خطا، خطای نسبی وسایر آماره‌های توصیفی تحلیل شد. نتایج نشان داد که حداقل خطای نسبی داده های مربوط به دبی روزانه، به روش فواصل‌ثابت و لینه هالک با 10 درصد خطا و حداکثر آن به روش حداقل‌محلی با 52 درصد خطا تعلق دارد. در جمع بندی کلی روش فواصل‌ثابت و روش فیلتر رقومی تک پارامتره به‌دلیل خطای نسبی کم، حداقل میانگین مطلق‌خطا و ریشه میانگین مربعات خطا به‌عنوان روش‌ های مناسب برای استخراج جریان‌پایه در منطقه مورد مطالعه تشخیص داده شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله