ارزیابی اثر بخشی عملیات احیائی آبخیز داری در ترسیب کربن به منظور اصلاح تغییرات اقلیمی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (451.58 K)
نویسندگان
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری ، تهران ، ایران
چکیده
این پژوهش با هدف تعیین اثرات عملیات احیایی آبخیزداری ، در افزایش پتانسیل ترسیب کربن اراضی و انتخاب الگوهای بهینه‌ی، اجرا شده است. به منظور برآورد میزان ترسیب کربن، در هر سه حوضه منتخب به روش سیستماتیک-تصادفی با استفاده از ترانسکت و پلات نمونه‌برداری صورت گرفت، سپس نمونه‌ها توزین شده و وزن آنها بر اساس پلات در واحد سطح مشخص شد، سپس از هر نمونه 10 گرم به آزمایشگاه انتقال و میزان ترسیب کربن در واحد سطح تعیین شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در پروژه بیومکانیکی پخش سیلاب رومشکان که گونه اکالیپتوس کشت شده است، شرایط ترسیب کربن نسبت به سایر گونه های کشت شده در دو سایت دیگر مطلوبتر بوده و میزان آن به طور میانگین 31/37 تن در هکتار می باشد. در مجموع میزان ترسیب کربن خاک حاصل از عملیات مکانیکی ، برای سه حوضه معرف ریمله، رومشکان و کوهدشت به ترتیب 7/45 ،4/78 ،8/54 تن در هکتار و میانگین نمونه‌های شاهد 26 تن در هکتار برآورد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله