بررسی و شناخت ویژگی‌های فرسایش رودخانه‌ها و مسیل‌های استان قزوین
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (3.64 MB)
نویسندگان
قزوین/ مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی قزوین
چکیده
استان قزوین با مساحتی بالغ‌بر 15796 کیلومترمربع که 96/0 درصد مساحت کشور را تشکیل می‌دهد. به‌منظور شناخت ویژگی‌های فرسایش حاشیه این رودخانه‌ها، ابتدا بر اساس شبکه هیدروگرافی بر روی نقشه 250000: 1، شبکه رودخانه‌های استان تهیه و سپس با توجه به محدوده‌های مطالعاتی تماب، کل استان به 13 محدوده مطالعاتی تقسیم شد و شبکه رودخانه‌ای هر واحد مطالعاتی تهیه و رودخانه‌های آن شماره‌گذاری گردید. با انطباق شبکه هیدروگرافی 1:250000 تهیه‌شده با شبکه هیدروگرافی نقشه‌های توپوگرافی 1:25000 و نقشه‌های فرسایش و زمین‌شناسی، همچنین بازدیدهای میدانی صورت گرفته اطلاعاتی فرسایش آبراهه‌ها همچون: طول واقع در مسیر سنگی و آبرفتی، نوع فرسایش ازنظر کناری یا فرسایش بستر و نقاط حساس به فرسایش آبراهه‌ها مشخص گردید. درنهایت کلیه اطلاعات جمع‌آوری‌شده از عملیات میدانی و سنجش‌ازدور، به‌صورت بانک اطلاعاتی مشخصات فرسایش مسیل‌ها در قالب لایه‌های ArcGIS و فایل‌های dbf و Excel مدون شدند. مجموع طول آبراهه‌های آن‌ها برابر 6/5256 کیلومتر می‌باشد که از این مقدار 1/3278 کیلومتر واقع در مسیر سنگی و 5/1978 کیلومتر واقع در مسیر آبرفتی بوده است. ازنظر نوع فرسایش نیز 0/4216 کیلومتر دارای فرسایش بستر، 2/769 دارای فرسایش کناری و 5/271 کیلومتر دارای فرسایش بستر و کناری باهم بوده است. ازنقطه‌نظر حساسیت به فرسایش 3/65 کیلومتر حساسیت خیلی زیاد، 0/1997 کیلومتر حساسیت زیاد، 6/1581 کیلومتر حساسیت متوسط و 4/1519 کیلومتر حساسیت کم و 0/92 کیلومتر دارای حساسیت خیلی کم به فرسایش بوده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله