تحلیلی بر الگوی پایش، ارزیابی و مدیریت خشکسالی در استان لرستان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (639.23 K)
نویسندگان
1استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران
2پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری ، تهران ، ایران
3مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی
چکیده
مدیریت ریسک خشکسالی نیازمند طیف وسیعی از داده‌ها و اطلاعات در ارتباط با خطر، میزان در معرض خطر بودن و آسیب‌پذیری نسبت به خطر خشکسالی می‌باشد، و این در حالی است که ساختار فعلی نظام اطلاعاتی موجود بخش کوچکی از داده‌های مورد نیاز را پوشش می‌دهد. تنها داده‌هایی که به‌صورت جاری و سالانه مورد پایش قرار می‌گیرند داده‌های هواشناسی و هیدرولوژی می‌باشند که توسط دو نهاد «سازمان هواشناسی» و« شرکت آب منطقه‌ای» تهیه می‌شوند. از داده‌های حاصل از پایش این دو نهاد فقط می‌توان نمایانه‌ها و نمایه‌های خطر خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژی را تهیه نمود، لذا لایه‌های خطر خشکسالی کشاورزی و آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی فاقد ساختار و سازمان پایش بوده ولازم است که برای آن‌ها سازوکار لازم درنظر گرفته شود. هدف این مقاله ارائه سازوکار مناسب برای پایش، ارزیابی و مدیریت خشکسالی در اکوسیستم‌های مختلف استان لرستان است. قبل از پرداختن به کار گروه‌های پایش ابتدا وظایف در نظر گرفته شده برا ی کمیته پایش مشخص شده سپس بر اساس وظایف تعریف شده هر کمیته، کارگروه‌های مربوطه با شرح وظایف شان ارائه خواهد شد. به منظور اجرایی نمودن کل فرآیند برنامه ریزی و مدیریت خشکسالی، نیازمند سازماندهی و تعیین سازوکارهای لازم برای اجرای برنامه و تعیین وظایف در چارچوب برنامه مربوطه می‌باشیم، در این راستا سه مولفه اصلی برای مدیریت خشکسالی در نظر گرفته شد، که برای هریک از آن‌ها کمیته‌ای متشکل از کار گروه‌های تخصصی تشکیل گردید. در راس این کمیته ها، ستاد استانی قرار دارد که هریک از آن‌ها دارای اعضاء و وظایفی مشخص می‌باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 


ارسال نظر در مورد این مقاله